KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO KULTŪRINEI VEIKLAI PAREIGOMS UŽIMTI

NaujienosKomentarai įrašui KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO KULTŪRINEI VEIKLAI PAREIGOMS UŽIMTI yra išjungti

Vilkaviškio kultūros centras skelbia konkursą į direktoriaus pavaduotojo kultūrinei veiklai pareigas.

Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilkaviškio kultūros centras.

Įmonės duomenys: Vilkaviškio kultūros centras, savivaldybės biudžetinė įstaiga, buveinė – Vytauto g. 28, LT 70125 Vilkaviškis, tel. (8 342) 20781, el. p. info@vilkkc.lt,  Įmonės kodas 185612391.

Paskelbta: 2021-11-18

Darbo  sutarties  rūšis  –  neterminuota.

Pareigybės  lygis:

 1. Direktoriaus pavaduotojas kultūrinei veiklai priskiriamas A2 lygio  pareigybei.
 2. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7,3 bazinio dydžio.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą.
 2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį kultūros srityje;
 3. išmanyti Lietuvos konstituciją, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą bei kitus su kultūros centro administravimu ir su kultūros politika susijusius teisės aktus ir sugebėti juos pritaikyti praktikoje;
 4. būti susipažinus su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, savivaldybės kultūros sklaidos ir plėtros procesais;
 5. išmanyti regiono kultūros savitumą;
 6. turėti įgūdžių strateginio planavimo, kultūros politikos įgyvendinimo, išteklių ir personalo valdymo srityje;
 7. mokėti kurti, analizuoti kultūrinės veiklos programas (projektus);
 8. mokėti vertinti esamą kultūros ir jos verslo aplinką;
 9. mokėti organizuoti ir planuoti Kultūros centro kultūrinės veiklos darbą;
 10. žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas;
 11. išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 12. mokėti bent vieną užsienio kalbą (supratimas, kalbėjimas, rašymas);
 13. gebėti dirbti kompiuteriu;
 14. būti kūrybišku, komunikabiliu, iniciatyviu, pareigingu.
 15. mokėti atsakingai, savarankiškai, kūrybiškai organizuoti darbą, priimti sprendimus, efektyviai bendrauti su klientais ir kolegomis, būti taktišku ir sąžiningu.

Pretendentas privalo pateikti:

 • Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimas.
 • Gyvenimo aprašymą nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).
 • Užpildytą pretendento anketą (pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Vyriausybės nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 1 priedą)

Dokumentai teikiami elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (per VATIS Prašymų teikimo modulį). Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje ir Vilkaviškio kultūros centro interneto svetainėje.

Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendentų atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną, ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų ir tikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Apie konkurso datą, laiką ir vietą reikalavimus atitinkantys pretendentai bus informuojami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama: tel. (8 342) 20781,  el. p. info@vilkkc.lt. Taip pat Valstybės tarnybos departamento internetinėje svetainėje http://portalas.vdt.lt

 

PAREIGYBĖS

Internetinių svetainių kūrimas: FANCY.LT

© 2017 Vilkaviškio kultūros centras. Visos teisės saugomos įstatymo

Skip to content